Έκταση

12722,22ha

Προστασία

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (Site of Community Importance – SCI)

Περιγραφή

Η περιοχή GR2320005 βρίσκεται στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, και περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Παναχαϊκού.

Το Παναχαϊκό, με υψηλότερη κορυφή το Βοϊδιά στα 1926 μ., απλώνεται ανάμεσα στους ποταμούς Γλάυκο και Σελινούντα και αποτελεί  το βορειότερο βουνό της Πελοποννήσου. Στις κορυφογραμμές του χωροθετείται ένας από τους μεγαλύτερους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας. Τη βλάστηση της περιοχής συγκροτούν φρυγανικοί σχηματισμοί με κυρίαρχα είδη την ασφάκα και το λυχναράκι, αείφυλλοι σκληρόφυλλοι σχηματισμοί με κυρίαρχο είδος το πουρνάρι, δασικοί σχηματισμοί με κεφαλληνιακή ελάτη και χαλέπιο πέυκη, στεπόμορφοι σχηματισμοί στα ανώτερα υψόμετρα, χιονόφιλα λιβάδια, βλάστηση βραχωδών επιφανειών με χασμόφυτα και βραχόφιλα είδη καθώς και αζωνική βλάστηση κυρίως με πλατάνια. Η χλωρίδα της περιοχής ξεπερνάει τα 830 taxa, εκ των οποίων, περισσότερα από 95 είναι ελληνικά ενδημικά, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται 16 ενδημικά της Πελοποννήσου. Το ποσοστό ενδημισμού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη ότι απουσιάζουν οι εκτεταμένες εκτάσεις μεγάλων υψομέτρων, ενώ ταυτόχρονα η ανθρώπινη επίδραση είναι άμεσα εμφανής.

Τύποι Οικοτόπων

Οι τύποι οικοτόπων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στην περιοχή είναι οι  εξής:

  • 4090: Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους
  • 5210: Δενδρώδη mattorals με Juniperus spp.
  • 5420: Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
  • 6230: Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτικά υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των ημιορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)
  • 8140: Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
  • 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
  • 92C0: Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

Σημαντικά Είδη Χλωρίδας

Από τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν καταγράφηκε κάποιο είδος, αλλά από τα «άλλα σημαντικά είδη» καταγράφηκαν τα εξής: Abies cephalonica, Achillea umbellate, Anthemis brachmannii, Anthemis cretica subsp. cretica, Arabis subflava, Astragalus sempervirens subsp. cephalonicus, Aurinia moreana, Centaurea raphanina subsp. mixta, Cerastium candidissimum, Cirsium hypopsilum, Crocus boryi, Crocus hadriaticus, Dianthus androsaceus, Dianthus biflorus, Dianthus tymphresteus, Erysimum cephalonicum, Erysimum pectinatum, Erysimum pusillum, Festuca jeanpertii subsp. achaica, Fritillaria graeca, Galium peloponnesiacum, Geocaryum peloponnesiacum, Onobrychis ebenoides, Scorzonera crocifolia, Teucrium  aroanium, Thlaspi graecum, Trinia frigida.