Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, είναι η διαχείριση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του, μέσα από μία διαρκή προσπάθεια για περιορισμό των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον, με στόχο την αειφορική διαχείριση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Οι πιέσεις που παρατηρούνται στην περιοχή είναι οι εξής:

Απορρίμματα

Τα απορρίμματα δημιουργούν προβλήματα, όχι μόνον από αισθητικής άποψης αλλά και ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, της ατμόσφαιρας και δημιουργούν κινδύνους για την δημόσια υγεία. Δυστυχώς δεν λειτουργεί ένας χώρος κατάλληλος για την διάθεση των στερεών απορριμμάτων, που γίνεται σε χωματερές, νόμιμες ή παράνομες, που δεν πληρούν κανένα όρο ασφαλούς διάθεσης. Πολλές φορές τα απορριμματά εναποτίθενται ελέυθερα σε χώρους όπως πλαγιές, ρέμματα, χειμάρρους, ορεινές εκτάσεις, ακτές, δασικές εκτάσεις κ.λπ., δημιουργώντας όπως είναι φυσικό, σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία.

Υγρά απόβλητα

Οι αστικές δραστηριότητες, χωρίς μονάδες επεξεργασίας και με διάσπαρτες αγροτοβιοτεχνικές δραστηριότητες σε μέρος της περιοχής μελέτης (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κ.λπ.), επιβαρύνουν σημαντικά όλους τους αποδέκτες (έδαφος, χείμαρροι/ποτάμια, θάλασσα). Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οικισμών της περιοχής, ανεξαρτήτως μεγέθους, στερείται κεντρικού αποχετευτικό δικτύου, Αποτέλεσμα αυτού είναι να διαθέτουν τα αστικά λυματά τους άμεσα ή έμμεσα στους υδάτινους αποδέκτες της περιοχής (Βουραϊκό, Αροάνειο, Κράθι, κ.λπ.) με αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση τους.

Διάνοιξη δρόμων

Οι διανοίξεις δρόμων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία και την άρση της απομόνωσης των ορεινών όγκων της περιοχής, προκαλούν όμως σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα στο περιβάλλον. Η διάνοιξη των δρόμων πρέπει να γίνεται μετά από ολοκληρωμένο σχεδιασμό των απαιτήσεων της περιοχής και των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος ώστε να προκληθούν οι λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.

Αρδευτικά έργα

Τα αρδευτικά έργα που σχεδιάζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν στόχο την άρδευση των εκτάσεων, όπως π.χ. της λεκάνης του Βουραϊκού, του Αροανείου και του Φενεού, εκτιμάται ότι θα έχουν δευτερογενή επίδραση στο περιβάλλον (πανίδα-χλωρίδα) εξαιτίας της επέκτασης της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις αρδευόμενες πλέον καλλιέργειες. Για την ολοκλήρωση των έργων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα για την ορνιθοπανίδα, ούτως ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή ενόχληση.

Γεωργικές καλλιέργειες

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες, τα οποία εκτιμώνται σε περισσότερα από 2.000 τόννους περίπου για ολόκληρη την περιοχή, όπως και τα φυτοφάρμακα, αποτελούν σημαντική και σοβαρή πηγή ρύπανσης που έχει σημαντικές επιπτώσεις στα φυτικά και ζωϊκά είδη της περιοχής. Εκτός της επίπτωσης στα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής, η συνεχή χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων προκαλεί και μείωση της αποδοτικότητας των εδαφών, η οποία συνοδεύεται από την υποβάθμιση της βλάστησης. Επίσης οι εξελίξεις στη γεωργία πάντα συνοδεύονται από περισσότερες απαιτήσεις σε νερό καθώς και τη δημιουργία νέων έργων.

Βόσκηση

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η κτηνοτροφία αποτελεί κύρια απασχόληση για πολλούς κατοίκους της περιοχής και θεωρείται παραδοσιακή δραστηριότητα εκατοντάδων ετών, η βόσκηση κατά το παρελθόν ήταν ιδιαίτερα έντονη. Ιδιαίτερη σημασία για τα ελατοδάση, έχει η παρουσία και η βόσκηση αιγών, οι οποίες καταναλώνουν τα νεαρά δενδρύλια της ελάτης. Η βόσκηση σε συνδυασμό με τις φωτιές που άναβαν οι κτηνοτρόφοι, τόσο για την ελεύθερη δίοδο των ποιμνίων τους μέσα στο δάσος, όσο και για την ανάπτυξη χόρτου και γενικά για εμπλουτισμό της βοσκήσιμης ύλης, ευνοούν την εμφάνιση αποπλύσεων του εδάφους, γαιοκαταπτώσεων κ.λπ.

Λαθροϋλοτομίες

Κατά το παρελθόν, οι καταστροφές των δασών από τις λαθροϋλοτομίες, κυρίως για ανάγκες καυσοξύλευσης και δευτερευόντως για τεχνική ξυλεία, ήταν σημαντικές και έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στο τοπίο της περιοχής. Σήμερα οι λαθροϋλοτομίες έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς έχει μειωθεί και ο πληθυσμός και ως εκ τούτου η σχετική πίεση στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής.

Πυρκαγιές

Οι όποιες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν στην περιοχή εστιάζονται κυρίως στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής και στις πυρκαγιές των κτηνοτρόφων. Οι δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 καταγράφηκαν ως οι πιο καταστροφικές των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή, καθώς πλήγηκε μεγάλο μέρος της προστατευόμενης περιοχής των ανατολικών πλαγιών του όρους Μπαρμπάς, του φαραγγιού του Σελινουντά, του όρους Κλωκός και του Όρους Ρούσκιο, καθώς και μέρος του βόρειου τμήματος του Φαραγγιού του Βουραϊκού Ποταμού, με σημαντικές επιπτώσεις στα φυτικά και ζωϊκά είδη καθώς και στο τοπίο της περιοχής.