Εκτύπωση

Οικότοποι


Η φυσική βλάστηση της περιοχής είναι το αποτέλεσμα της συνεπίδρασης διαφόρων παραμέτρων και κυρίως της χλωρίδας, των βιοκλιματικών συνθηκών, της ορογραφικής διαμόρφωσης, της πετρολογικής-γεωλογικής σύστασης, του εδάφους και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ασκήθηκαν και συνεχίζουν να ασκούνται κατά την ιστορική εξέλιξη της περιοχής από το παρελθόν μέχρι σήμερα.

Τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής περιλαμβάνουν κατά βάση δασικά (δάση χαλεπίου πεύκης, μαύρης πεύκης, πλατύφυλλης και χνοώδους δρυός, κεφαλληνιακής ελάτης), οικοσυστήματα χαμηλών και υψηλών θαμνώνων (αείφυλλοι σκληρόφυλλοι σχηματισμοί, φρύγανα), οικοσυστήματα χασμοφυτικής βλάστησης και παραποτάμια οικοσυστήματα.

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελού- Βουραϊκού έχουν καταγραφεί 25 τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 11 τύποι φυσικών-ημιφυσικών οικοτόπων εκτός του Παραρτήματος Ι.

α/α

Ονομασία Τύπου Οικότοπου

Κωδικός

1

Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos

3240

2

Ποταμοί από τα πεδινά έως τα ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculionfluitantis και Callitricho-Batrachion

3260

3

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους

3280

4

Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από PaspaloAgrostidion

3290

5

Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους

4090

6

Δενδρώδη mattorals με Juniperus spp.

5210

7

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου

5340

8

Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum

5420

9

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες

6170

10

Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

6220*

11

*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτικά υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των ημιορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)

6230*

12

Κοινωνίες των υψηλών βούρλων

72Β0

13

Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου

8140

14

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

8210

15

Δάσηδρυός με Quercus cerrisκαι Quercus petraea

91ΜO

16

Δάση - στοές με Salix alba και Populus alba

92A0

17

Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92C0

18

Νότια παρόχθια δάση – στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

92D0

19

Δάση με Castanea sativa

9260

20

Δάση με Olea και Ceratonia

9320

21

Ελληνικά δάση Πρίνου

934A

22

Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia

9340

23

Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica)

951B

24

*(Υπό-) μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

9530*

25

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

9540


 

ypourgeio