Εκτύπωση

Προστατευόμενη Περιοχή


Σύμφωνα με τις κατηγορίες του ν. 1650/86, η προστατευόμενη περιοχή Χελμού-Βουραίκού εντάσσεται στην κατηγορία των Εθνικών Πάρκων.

Τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο είναι τα εξής:

• Πρόκειται για εκτεταμένη χερσαία περιοχή η οποία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από ανθρώπινες δραστηριότητες.

• Στην περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός από σπάνια, απειλούμενα και ενδημικά είδη χλωρίδας και έχουν καταγραφεί 17 οικοτόποι του παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43 δύο από τους οποίους θεωρούνται οικοτόποι προτεραιότητας.

• Στην περιοχή έχει παρατηρηθεί μεγάλος αριθμός από σπάνια και απειλούμενα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας τα οποία προστατεύονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

• Οι δραστηριότητες που ασκούνται αποτελούν παραδοσιακές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, που πολλές φορές αποτελούν τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης και προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

• Το πλήθος των διάσπαρτων σε όλη την περιοχή στοιχείων ιστορικού, φυσικού και εν γένει πολιτισμικού ενδιαφέροντος, τα οποία χρήζουν προστασίας και ανάδειξης και σύνδεσης με τις οικολογικά σημαντικότερες περιοχές στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου οικοτουριστικού δικτύου.

• Το ισχυρό νομικό καθεστώς που ισχύει για την περιοχή.  

• Και τέλος, η πεποίθηση ότι ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού, προσφέρει πλεονεκτήματα στην οικοτουριστική ανάπτυξη καθώς και καλύτερες δυνατότητες διαχείρισης και προστασίας (αυτόνομος φορέας διαχείρισης με δυνατότητα ευελιξίας, δημιουργία οικείου κανονισμού κ.λπ.).

Στην Προστατευόμενη Περιοχή σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 40390/01-10-2009 (ΦΕΚ Δ' 446/02-10-2009), με την οποία χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Πάρκο Χελμού−Βουραϊκού» η χερσαία περιοχή του ορεινού όγκου Χελμού – φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού ορίζονται οι παρακάτω ζώνες προστασίας:

α) Ζώνη Α1: Περιοχή προστασίας της φύσης Υψηλές Κορυφές του όρους Χελμός

β) Ζώνη Α2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης Δάσους Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων

γ) Ζώνη Α3: Περιοχή Προστασίας της Φύσης Φαραγγιού Βουραϊκού ποταμού

δ) Ζώνη Β1: Περιοχή Προστασίας του Σπηλαίου Καστριών

ε) Ζώνη Β2: Περιοχή Προστασίας των Πηγών Αροανίου,

ζ) Ζώνη Β3: Περιοχή Προστασίας της Λίμνης Τσιβλού

η) Ζώνη Β4: Περιοχή Προστασίας των Πηγών Λάδωνα

θ) Ζώνη Γ: Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου περιλαμβάνει την υπόλοιπη περιοχή που καταλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού, εκτός από τις Ζώνες Α1, Α2 και Α3, (Περιοχές Προστασίας της Φύσης) καθώς και τις Ζώνες Β1, Β2, Β3 και Β4, (Περιοχές Ειδικών Ρυθμίσεων) όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018), στην Προστατευόμενη Περιοχή που αποτελεί τη νέα περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού εντάσσονται οι εξής περιοχές Natura 2000:

1. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ (SCI_GR2320002)

2. ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (SCI_GR2320003)

3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SCI_GR2320004)

4. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SCI_GR2320005)

5. ΌΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ - ΣΥΡΑΓΓΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ (SCI_GR2320007)

6. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SCI_GR2320008)

7. ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (SCI_GR2320009)

8. ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖHΡ1. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ (SCI_GR2320002)

9. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SPA_GR2320010)

10. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SPA_GR2320012)

11. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SPA_2320013)

12. ΌΡΟΣ ΖΗΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ) (SPA_GR2530006)

ypourgeio