Εκτύπωση
Δεκ
23

Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό: «Μελέτη για την Ανόρθωση Πλατυφύλλων Δασών από Πρεμνοφυή σε Σπερμοφυή»

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό: «Μελέτη για την Ανόρθωση Πλατυφύλλων Δασών από Πρεμνοφυή σε Σπερμοφυή».

Σε συνέχεια του άρθρου 14.1 της Διακήρυξης «ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ», στο οποίο αναφέρεται ότι «Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (έγχαρτες) και ηλεκτρονική μορφή (σε σύμπακτο δίσκο - CD) μορφή με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες και παραδοτέα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές», διευκρινίζεται ότι υποβάλλεται ένας (1) δίσκος CD σε κάθε υποφάκελο χωριστά (καθένα από τους τρεις υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» του κυρίως φακέλου).

Δείτε το έγγραφο

ypourgeio