Εκτύπωση
Νοε
15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Ανάπτυξη τεχνογνωσίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Ανάπτυξη τεχνογνωσίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα», στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας ΠΕ 2.2 «Δικτύωση Εσωτερικού» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με Κωδικό MIS 5033267 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Εκτύπωση
Νοε
02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών «Αξιολόγηση διαχείρισης επισκεψιμότητας του Σπηλαίου των Λιμνών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών «Αξιολόγηση διαχείρισης επισκεψιμότητας του Σπηλαίου των Λιμνών» στα πλαίσια υλοποίησης του πακέτου εργασίας ΠΕ. 4.9 του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με Κωδικό MIS 5033267 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Εκτύπωση
Οκτ
18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών με Αντικείμενο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών με Αντικείμενο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης», της Δράσης 1 του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Εκτύπωση
Αυγ
27

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ, ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Διακήρυξη εκτιμώμενης άξιας 50.000,00 € με φπα 24%

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «Διαχείριση και προστασία των σπανίων, ενδημικών και απειλούμενων ειδών» πεταλούδων και ορθότερων στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού και γειτονικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000 για την υλοποίηση της Δράσης Δ5 του Υποέργου 1 με κωδικό Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)


Εκτύπωση
Αυγ
27

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Συγγραφή Έντυπων εκδόσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Συγγραφή Έντυπων εκδόσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού» (αφορά δύο Τμήματα)

•   ΤΜΗΜΑ 1: «Συλλογή πρωτογενούς υλικού από Επιστημονικό Προσωπικό για τα Εικονογραφημένα Βιβλία», εκτιμώμενης αξίας 39.000,00 € με ΦΠΑ 24%

•   ΤΜΗΜΑ 2: «Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού», εκτιμώμενης αξίας 31.000,00 € με ΦΠΑ 24%

του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2021ΕΠ00110009

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Εκτύπωση
Αυγ
10

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με θέμα:

Δράσεις διαχείρισης φυτικών ειδών ΠΕ 4.1«Δημιουργία Μικροαποθεμάτων» και ΠΕ 4.2 «Επανεισαγωγή του φυτικού είδους Silene conglomeratica»], του Υποέργου 2 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»,

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξή» του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 88.709,68 χωρίς ΦΠΑ (110.000,00 με ΦΠΑ).

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Εκτύπωση
Ιουλ
27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών με Aντικείμενο: «Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού».

Δείτε την Πρόσκληση

Περισσότερα Άρθρα...

ypourgeio