Εκτύπωση
Αυγ
27

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ, ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Διακήρυξη εκτιμώμενης άξιας 50.000,00 € με φπα 24%

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «Διαχείριση και προστασία των σπανίων, ενδημικών και απειλούμενων ειδών» πεταλούδων και ορθότερων στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού και γειτονικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000 για την υλοποίηση της Δράσης Δ5 του Υποέργου 1 με κωδικό Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)


Εκτύπωση
Αυγ
27

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Συγγραφή Έντυπων εκδόσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Συγγραφή Έντυπων εκδόσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού» (αφορά δύο Τμήματα)

•   ΤΜΗΜΑ 1: «Συλλογή πρωτογενούς υλικού από Επιστημονικό Προσωπικό για τα Εικονογραφημένα Βιβλία», εκτιμώμενης αξίας 39.000,00 € με ΦΠΑ 24%

•   ΤΜΗΜΑ 2: «Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού», εκτιμώμενης αξίας 31.000,00 € με ΦΠΑ 24%

του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2021ΕΠ00110009

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Εκτύπωση
Αυγ
10

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με θέμα:

Δράσεις διαχείρισης φυτικών ειδών ΠΕ 4.1«Δημιουργία Μικροαποθεμάτων» και ΠΕ 4.2 «Επανεισαγωγή του φυτικού είδους Silene conglomeratica»], του Υποέργου 2 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»,

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξή» του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 88.709,68 χωρίς ΦΠΑ (110.000,00 με ΦΠΑ).

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Εκτύπωση
Ιουλ
27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών με Aντικείμενο: «Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού».

Δείτε την Πρόσκληση

Εκτύπωση
Μαϊ
06

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Α. Π.Ε. 3.6: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» και Β. Π.Ε. 4.3: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Α. Π.Ε. 3.6: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» και Β. Π.Ε. 4.3: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμου-Βουραϊκου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Εκτύπωση
Απρ
14

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού το έργο Α. Π.Ε. 4.5: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΜΥΩΞΟΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΛΙΩΝ» και Β. Π.Ε. 4.6: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΔΡΑΣ Lutra lutra

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Α. Π.Ε. 4.5: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΜΥΩΞΟΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΛΙΩΝ» και Β. Π.Ε. 4.6: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΔΡΑΣ Lutra lutra» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμου-Βουραϊκου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε τα Παραρτήματα

Εκτύπωση
Μαρ
30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης) στα πλαίσια υλοποίησης των πακέτων εργασίας ΠΕ 1, 2, 3, 4 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε τα Παραρτήματα

Περισσότερα Άρθρα...

ypourgeio