Εκτύπωση
Οκτ
10

Ένταξη του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», στην Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Ένταξη του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», στην Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», συνολικού προϋπολογισμού 921.130,00 €.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση διαχειριστικών δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στοχεύουν α) στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας, β) στη περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων καθώς και του ευρύτερου κοινού που επισκέπτεται την περιοχή σε θέματα βιοποικιλότητας, και γ) στη δικτύωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μεταξύ τους με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών, μέσα από την ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικούς επιστήμονες του αντικειμένου της προστασίας της βιοποικιλότητας. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης εναρμονίζεται με τις δράσεις του ειδικού στόχου 32 (Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων) της επενδυτικής προτεραιότητας 6iii του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Οι διαχειριστικές δράσεις προς υλοποίηση είναι οι εξής:

 1. Προβολή δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου στα πλαίσια της πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
 2. Υποστήριξη της Συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων.
 3. Δράση επιστημονικής τεκμηρίωσης και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και Οργάνωση και υποστήριξη Workshops.
 4. Επιστημονική υποστήριξη για τον προσδιορισμό των θέσεων μικρο-αποθεμάτων σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου.
 5. Σχεδιασμός προστασίας των οικοτόπων στην περιοχή του Βουραϊκού ποταμού από πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 6. Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού.
 7. Καταγραφή των πιέσεων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου για την προστασία και αειφόρο διαχείριση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
 8. Αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ.
 9. Διερεύνηση εφαρμογής μέτρων προστασίας των ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού.
 10. Μελέτη για τη ανόρθωση πλατύφυλλων δασών από πρεμνοφυή σε σπερμοφυή.
 11. Δημιουργία Μικροαποθεμάτων.
 12. Επανεισαγωγή του φυτικού είδους Silene conglomeratica.

και περιλαμβάνονται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας:

‐ ΠΕ1:Προβολή Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στα πλαίσια της Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

‐ ΠΕ2: Δικτύωση/Τεχνογνωσία /Επιστημονική Τεκμηρίωση

‐ ΠΕ3:Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη)

‐ ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

Η εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης θα συμβάλει θετικά στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και συνεπώς στην οικοτουριστική της ανάπτυξη. Άλλωστε, η οικοτουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής ενδυναμώνει την οικονομία της χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της που θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023 θα ενημερώνει αναλυτικά το κοινό μέσω συναντήσεων και ημερίδων που θα πραγματοποιεί.

5c95378060f490e85aaf78be039376fd

ypourgeio