Εκτύπωση
Ιουν
19

«Καταγραφή Χλωρίδας και τύπων Οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού»

Δείτε το δελτίο τύπου σε μορφή pdf

Στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, πραγματοποιήθηκε το ερευνητικό έργο ««Καταγραφή Χλωρίδας και τύπων Οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού»», από τον Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Τζανουδάκη.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

1. Η συλλογή και ο προσδιορισμός βοτανικού υλικού από ολόκληρη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (περιοχές προστασίας της φύσης Α1(Υψηλές κορυφές), Α2 (Δάσος ανεξαρτησίας Καλαβρύτων), Α3(Φαράγγι Βουραϊκού) και Β1, Β2, Β3 και Β4 που παραπέμπουν στις περιοχές προστασίας Καστριών, Πηγών Αροανίου , Λίμνης Τσιβλού και Πηγών Λάδωνα αντίστοιχα.

2. Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα είδη χλωρίδας της Περιοχής μελέτης.

3. Η διάθεση αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων από τη σχετική συλλογή για τη δημιουργία σχετικού αρχείου (Herbarium) στο Φ.Δ.

4. Ο γεωγραφικός εντοπισμός των ενδημικών και άλλων σημαντικών ειδών της χλωρίδας της περιοχής μελέτης, καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τις θέσεις των πληθυσμών των παραπάνω ειδών.

5. Η επικαιροποίηση των ορίων των τύπων οικοτόπων που απαντούν στη περιοχή.

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος οργανώθηκαν παραπάνω από 130 εξερευνητικές αποστολές σε όλες τις επί μέρους Περιοχές Προστασίας του Φορέα Διαχείρισης και σε διαφορετικές εποχές του χρόνου και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες βοτανικές συλλογές. Από κάθε θέση συλλογής τα συλλεγέντα φυτικά δείγματα

 

αποξηράνθηκαν, συντηρήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν ταξινομικά. Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια των παραπάνω συλλογών έγινε και φωτογραφική αποτύπωση σημαντικού αριθμού φυτικών ειδών, τόσο για τις ανάγκες της ταξινομικής ταυτοποίησης των δειγμάτων όσο και για τη δημιουργία σχετικού φωτογραφικού αρχείου.

Για την επικαιροποίηση των ορίων των διαφόρων τύπων οικοτόπων και του τοπίου στις Περιοχές Προστασίας Α και Β του Εθνικού Πάρκου, πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές επιτόπιες επισκέψεις, καθώς και οι ψηφιακές αναλύσεις με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Από την εργασία πεδίου, την παραμονή στην περιοχή μελέτης σε διαφορετικές περιόδους του έτους τα τελευταία δυόμιση χρόνια, τις αναλύσεις εργαστηρίου και την τελική θεώρηση του έργου, από την ομάδα μελέτης, θεωρείται απαραίτητη η παρακολούθηση των ορίων των οικοτόπων προτεραιότητας των χιονόφιλων λιβαδιών και των δασών μαύρης πεύκης (Κωδικοί Natura 2000: 6230* και 9530* αντίστοιχα) που εμφανίζονται στην περιοχή. Επίσης, σημαντική θεωρείται η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης και αξιολόγησης του βαθμού αναγέννησης των δασών της Ελάτης και της μαύρης Πεύκης, τα οποία φαίνεται να δέχονται σημαντικές πιέσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ιδανικό μέσο για την διεξαγωγή της έρευνας αυτής, αποτελεί η κατάρτιση ενός προγράμματος διαχρονικής παρακολούθησης αυτών των μονάδων βλάστησης, με σκοπό την κατ’ αρχήν θέσπιση της βάσης αναφοράς στην οποία θα αναφέρεται κάθε μελλοντική παρατήρηση στοχεύοντας στην προστασία και διατήρηση αυτών των πολύτιμων φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την αειφόρο αξιοποίησή τους.