Εκτύπωση
Σεπ
08

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα σε Εξέλιξη

1.«ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ενέταξε την Πράξη με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO», συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, Μέτρο 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», Υπομετρο 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», Υποδράση 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και περιλαμβάνει τα Υποέργα: 1. Σύνταξη γεωλογικού χάρτη Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού, 2. Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού για το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού, και 3. Σήμανση του Γεωπαρκου Χελμού-Βουραϊκού.

Μέσω της ολοκλήρωσης του έργου θα είναι δυνατή η ανάδειξη των μονοπατιών-γεωδιαδρομών σε όλη την έκταση του Γεωπάρκου, γεγονός που θα συντελέσει στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή, μέσω της συνδυαστικής προβολής γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας, καθώς και των περιοχών αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

LEADER page-0001α

2.«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ενέταξε την Πράξη με τίτλο «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και οι δράσεις που περιλαμβάνει προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, και είναι συμβατές με το «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020» που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΝ.

Οι δράσεις έχουν στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών υπηρεσιών, των φορέων, και του ευρύτερου κοινού που επισκέπτεται την περιοχή. Συγκεκριμένα, μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη συγγραφή έντυπων εκδόσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού, την τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης, και την εγκατάσταση της νέας έκθεσης στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης Χελμού-Βουραϊκού -που αποτελούν δράσεις της Πράξης- θα επιτευχθεί η ενημέρωση των επισκεπτών, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, για τα προστατευόμενα αντικείμενα της περιοχής και η ανάδειξη των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών, βιολογικών, οικολογικών και πολιτισμικών της στοιχείων. Επίσης, στις διαχειριστικές δράσεις της πράξης περιλαμβάνεται η διαχείριση και προστασία των σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων ειδών πεταλούδων και ορθοπτέρων εντός του δικτύου Natura 2000 και η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων με στόχο την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μοντέλου φύλαξης και επιτήρησης της περιοχής του Χελμού για τον περιορισμό της παράνομης συλλογής σπάνιων ειδών και τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

ΠΕΠ page-0001 α

 3.«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», συνολικού προϋπολογισμού 921.130,00 €.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση διαχειριστικών δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στοχεύουν α) στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας, β) στη περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων καθώς και του ευρύτερου κοινού που επισκέπτεται την περιοχή σε θέματα βιοποικιλότητας, και γ) στη δικτύωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μεταξύ τους με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών, μέσα από την ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικούς επιστήμονες του αντικειμένου της προστασίας της βιοποικιλότητας. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης εναρμονίζεται με τις δράσεις του ειδικού στόχου 32 (Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων) της επενδυτικής προτεραιότητας 6iii του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Η εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης θα συμβάλει θετικά στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και συνεπώς στην οικοτουριστική της ανάπτυξη. Άλλωστε, η οικοτουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής ενδυναμώνει την οικονομία της χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ page-0001 α

Εκτύπωση
Σεπ
06

Newletter, Τεύχος 13, Ιανουάριος - Ιούνιος 2021

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας το 13ο τεύχος Newsletter, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά τα νέα και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού.

Το Νewsletter αφορά την περίοδο Ιανουάριο-Ιούνιο 2021.

Για να το δείτε επισκεφτείτε ΕΔΩ

NEWLETTER2021asm

Εκτύπωση
Αυγ
25

Επίσκεψη του Δ/ντα Συμβούλου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), κ. Κων/νου Τριάντη στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού & Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO

 

Στο πλάισιο ενημερωτικών επισκέψεων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, το διήμερο 24 και 25 Αυγούστου 2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και Αν. Καθηγητής Βιοποικιλότητας & Οικοσυστημάτων στο ΕΚΠΑ, κ. Κων/νος Τριάντης επισκέφτηκε τον Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Χελμού-Βουραϊκού, στα Καλάβρυτα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Γρηγόρης Ιατρού και το σύνολο του προσωπικού του Φ.Δ. καλωσόρισαν τον Δ/ντα Σύμβουλο του νέου οργανισμού, στον οποίο θα ενταχθεί σύντομα ο Φ.Δ.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο «Αρίσταρχος», που βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του όρους Χελμού, τη Νεραϊδόραχη, σε υψόμετρο 2.340 μ., πάνω από το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Η άγρια ομορφιά του τοπίου, με την ανεμπόδιστη θέα προς κάθε κατεύθυνση του ορίζοντα, επιτρέπει στον επισκέπτη να ατενίσει τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος, καθώς βρίσκεται στην αλπική ζώνη του Χελμού, η οποία ανήκει στη ζώνη Α1 του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού. Στέλεχος του Αστεροσκοπείου πραγματοποίησε σχετική ξενάγηση στους χώρους του, καθώς διαθέτει το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων. Η συνεργασία του Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού με το Αστεροσκοπείο είναι ουσιαστική, καθώς συνυπάρχουν προς την κατεύθυνση της επιστημονικής γνώσης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Την επόμενη ημέρα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Καλαβρύτων, κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, ο οποίος υποδέχτηκε θερμά τον κ. Κ. Τριάντη μαζί με τους κκ. Γρ. Ιατρού και Ε. Κουμούτσου από τον Φ.Δ. και ακολούθησε διαλογική συζήτηση για θέματα αρμοδιότητας του Φ.Δ. και των περιοχών ευθύνης του ως προς το αντικείμενο της ορθής προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της προστατευόμενης περιοχής, ενώ δεσμεύτηκε για τη συμβολή του.

Τέλος, στα γραφεία και το υπάρχον Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ξεκίνησε τη συζήτηση με μία σύντομη ενημέρωση για τις περιοχές ευθύνης και των λοιπών θεμάτων, που αντιμετωπίζει ο Φ.Δ. Ο κ. Τριάντης ανέλυσε διεξοδικώς τον τρόπο της ομαλής μετάβασης του ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τα θέματα λειτουργίας του ως Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου. Επίσης, αναγνώρισε την σημαντική και ουσιαστική προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια το προσωπικό του Φ.Δ. στα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς του, καθώς και το πολύτιμο εργαλείο που έχει καταφέρει ο Φ.Δ. για την ανάδειξη της τοπικής κοινωνίας και αυτό είναι η ένταξη του Εθνικού Πάρκου στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Η επίσκεψη στα γραφεία του Φ.Δ. έκλεισε με διαλογική συζήτηση.

Ελπίζουμε σε μία ουσιαστική και επικοδομητική συνεργασία με την ένταξη του ΦΔ Χελμού Βουραϊκού στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των περιοχών ευθύνης της νέας Μονάδας Διαχείρισης.

 

Επίσκεψη στο όρος Χελμός και το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος»

Διαφάνεια1

 

 

Συνάντηση με το προσωπικό και τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Δ.

Διαφάνεια2

 

Διαφάνεια3

Εκτύπωση
Ιουλ
27

Newsletter 19 - European Geoparks Network

Δημοσιεύθηκε το 19ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter Νο 19) του Δικτύου Ερωπαϊκών Γεωπάρκων, ενημερώνοντας για τις δράσεις των Γεωπάρκων - μελών του Δικτύου για το διάστημα Φεβρουάριος 2021 - Ιούνιος 2021, με σκοπό την προβολή τους και την προώθηση του Γεωτουρισμού.

Το Γεωπάρκο Χελμού- Βουραικού συμμετέχει σε κάθε έκδοση, αναδεικνύοντας τις δράσεις του καθώς και τα μονοπάτια και τους Γεωτόπους της περιοχής μας σε διεθνές επίπεδο.

Δείτε το Newsletter European Geoparks Magazine EGN - Τεύχος 19 ΕΔΩ.

EGN19 page-0001b

Εκτύπωση
Ιουν
26

«Συμμετοχή του Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συμμετοχή του Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στο πλαίσιο συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και των προσπαθειών του για συμμετοχή σε εκδηλώσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, προχώρησε στην χορήγηση ποδηλάτων και λοιπού εξοπλισμού (προστατευτικά κράνη) στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού βιωματικού προγράμματος «ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ», που έγινε στις 18 Ιουνίου με σκοπό την καλλιέργεια της σωστής οδικής συμπεριφοράς.

podilata2

Οι νεαροί μαθητές είχαν την δυνατότητα να διδαχθούν τους κανόνες σωστής οδηγικής συμπεριφοράς και ασφαλείας εντός των αιθουσών και στην συνέχεια όλα αυτά να τα κάνουν πράξη με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, στην «βόλτα» με ποδήλατα που ακολουθήσε πέριξ του Δημοτικού Σχολείου. Την ασφάλεια στους δρόμους της πόλης διασφάλιζε με την παρουσία τους το Αστυνομικό Τμήμα και το ΕΚΑΒ Καλαβρύτων

Ο Φ.Δ. χαιρετίζει και επικροτεί τέτοιου είδους εκπαιδευτικές προσπάθειες, αφού τα παιδιά του σήμερα, θα αποτελέσουν τους οδηγούς και τους γονείς του αύριο και οφείλουν να μάθουν από μικρή ηλικία να οδηγούν και να ακολουθούν τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε να εξελιχθούν σε καλούς οδηγούς, που θα σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες της δρόμου.

podilata1


Εκτύπωση
Ιουν
14

«Διαγωνισμός Φωτογραφίας»

«Διαγωνισμός Φωτογραφίας»

Ο Φορέας Διαχείρισης και το Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού στα πλαίσια των εορτασμών της «Εβδομάδας Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων 2021 και Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος» διοργάνωσε τον 2ο διαγωνισμό ερασιτεχνικής φωτογραφίας από 1- 15 Ιουνίου, με σκοπό την ανάδειξη του γεωπάρκου και φωτογραφίες που θα προέρχονται αποκλειστικά από αυτό. Ο διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα να επιλέξει το θέμα της φωτογραφίας του σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Γεωλογία & Φυσικό Τοπίο
  2. Ζώα & Φυτά
  3. Άνθρωποι του γεωπάρκου

Οι νικητές θα κριθούν από τριμελή επιτροπή, με βραβείο την δημοσίευση της φωτογραφίας στο περιοδικό του Ευρωπαϊκού δικτύου γεωπάρκων.

evdomada periv image6β

Εκτύπωση
Ιουν
14

«Έναρξη αντιπυρικής περιόδου»

«Έναρξη αντιπυρικής περιόδου»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού παρουσία αντιπροσώπου του συμμετείχε την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής σύσκεψης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, οι δράσεις πρόληψης και πυροπροστασίας που έχουν λάβει χώρα, οι διαδικασίες καθαρισμών της βλάστησης, η μείωση των κινδύνων και τα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, οι δυνατότητες συνεργασίας των εμπλεκόμενων αρχών κ.α.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Σ.Τ.Ο., αλλά και με το εφαρμοζόμενο σχέδιο φύλαξης, ο Φ.Δ. στο πλαίσιο επικουρίας των αρμόδιων υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Αστυνομία, Πολιτική Προστασία Δήμου κ.λπ.) προχώρησε σε αναδιαμόρφωση του προγράμματος εποπτείας του, το οποίο πλέον εφαρμόζεται και τις απογευματινές ώρες, αλλά και τα σαββατοκύριακα/αργίες. Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης, υπηρεσιακό όχημα παρουσία Ειδικού Δασικής Προστασίας του Φ.Δ. βρισκόταν κατά την διάρκεια του 41ου Πανελλήνιου Περάσματος του φαραγγιού του Βουραϊκού ποταμού που έγινε την Κυριακή 6 Ιουνίου, σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του, με σκοπό την αποφυγή επιζήμιων ενεργειών και την προστασία του περιβάλλοντος.

evdomada periv image5

ypourgeio