Εκτύπωση
Οκτ
10

Ένταξη του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», στην Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Ένταξη του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», στην Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», συνολικού προϋπολογισμού 921.130,00 €.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση διαχειριστικών δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στοχεύουν α) στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας, β) στη περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων καθώς και του ευρύτερου κοινού που επισκέπτεται την περιοχή σε θέματα βιοποικιλότητας, και γ) στη δικτύωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μεταξύ τους με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών, μέσα από την ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικούς επιστήμονες του αντικειμένου της προστασίας της βιοποικιλότητας. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης εναρμονίζεται με τις δράσεις του ειδικού στόχου 32 (Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων) της επενδυτικής προτεραιότητας 6iii του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Οι διαχειριστικές δράσεις προς υλοποίηση είναι οι εξής:

 1. Προβολή δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου στα πλαίσια της πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
 2. Υποστήριξη της Συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων.
 3. Δράση επιστημονικής τεκμηρίωσης και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και Οργάνωση και υποστήριξη Workshops.
 4. Επιστημονική υποστήριξη για τον προσδιορισμό των θέσεων μικρο-αποθεμάτων σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου.
 5. Σχεδιασμός προστασίας των οικοτόπων στην περιοχή του Βουραϊκού ποταμού από πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 6. Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού.
 7. Καταγραφή των πιέσεων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου για την προστασία και αειφόρο διαχείριση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
 8. Αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ.
 9. Διερεύνηση εφαρμογής μέτρων προστασίας των ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού.
 10. Μελέτη για τη ανόρθωση πλατύφυλλων δασών από πρεμνοφυή σε σπερμοφυή.
 11. Δημιουργία Μικροαποθεμάτων.
 12. Επανεισαγωγή του φυτικού είδους Silene conglomeratica.

και περιλαμβάνονται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας:

‐ ΠΕ1:Προβολή Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στα πλαίσια της Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

‐ ΠΕ2: Δικτύωση/Τεχνογνωσία /Επιστημονική Τεκμηρίωση

‐ ΠΕ3:Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη)

‐ ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

Η εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης θα συμβάλει θετικά στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και συνεπώς στην οικοτουριστική της ανάπτυξη. Άλλωστε, η οικοτουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής ενδυναμώνει την οικονομία της χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της που θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023 θα ενημερώνει αναλυτικά το κοινό μέσω συναντήσεων και ημερίδων που θα πραγματοποιεί.

5c95378060f490e85aaf78be039376fd

Εκτύπωση
Οκτ
09

Συμμετοχή του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO στην 44η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων στην Ισπανία

Συμμετοχή του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO στην 44η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων στην Ισπανία

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO, με τους 2 ορισμένους εκπροσώπους του, κα Ελένη Κουμούτσου, Συντονίστρια Έργου-Περιβαλλοντολόγο και κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό συνεργάτη του Γεωπάρκου, συμμετείχε στην 44η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνεδριο Γεωπάρκων της UNESCO, που έλαβε χώρα στο Sierra Norte de Sevilla UNESCO Global Geopark της Ισπανίας, 23-28 Σεπτεμβρίου 2019.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 73 Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Στην Ελλάδα υπάρχουν 5 περιοχές (Λέσβος, Ψηλορείτης, Χελμός-Βουραϊκός, Βίκος-Αώος, Σητεία), καθώς και το Γεωπάρκο της Κύπρου (Τρόοδος) που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων και αποτελούν ταυτόχρονα μνημεία της UNESCO, αφού εντάσσονται στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινά που αφρούν όλα τα μέλη του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένου και προτάσεων για διακρατικές συνεργασίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για χρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές των Γεωπάρκων.

Η άριστη οργάνωση, η άψογη φιλοξενία, το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, των ανακοινώσεων και των παρουσιάσεων, χαρακτήρισαν στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Ο εξωτερικός συνεργάτης του ΦΔ, κ. Σωκράτης Τσάκος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, παρουσίασε τη νέα σήμανση των γεωτόπων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε συναντήσεις με συναδέλφους από όλο τον κόσμο, να μάθουμε καλές πρακτικές και την διαχείριση των Γεωπάρκων τους και πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στα Παγκόσμια Γεωπάρκα για την καλύτερη παρουσία και του Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού.

Στα νέα του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN News Feed 34 | 23rd September 2019) ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων, ότι η αξιολόγηση του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού το καλοκαίρι από την αρμόδια επιτροπή της UNESCO ήταν επιτυχής, λαμβάνοντας πράσινη κάρτα και παραμένοντας στο δίκτυο για τα επόμενα 4 χρόνια, μέχρι και την επόμενη αξιολόγηση.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού (ΦΔ) συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Έτσι καθιερώνεται η αναγνώριση του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού σαν μνημείο της UNESCO λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής κληρονομιάς (πέραν της μοναδικής Βιοποικιλότητας) και απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση.


44thEGNCCSierraNortedeSevillaUGGpBBBB


44thEGNCCSierraNortedeSevillaUGGpBBBB222

Εκτύπωση
Οκτ
03

Ανακαλύφθηκε η μεγαλύτερη αποικία νυχτερίδων στην Ελλάδα!

Στα πλαίσια του προγράμματος Life Grecabat, καταγράφηκε, στο μη επισκέψιμο τμήμα του Σπηλαίου Λιμνών στα Καστριά Αχαΐας, μια από τις πιο σημαντικές χειμερινές αποικίες στην Ευρώπη καθώς φιλοξενούνται περισσότερες από 18.000 πτερυγονυχτερίδες (Miniopterus schreibersi) και εννέα επιπλέον είδη σε διάφορες εποχές του έτους. Το συγκεκριμένο εύρημα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της διεύθυνσης του Σπηλαίου και του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού.

Το πρόγραμμα Life Grecabat στοχεύει στη βελτίωση της κατάσταση διατήρησης 10 ειδών χειρόπτερων (Παραρτήματα II-IV, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και σημαντικών καταφυγίων τους) και 8 επιλεγμένων σπηλαίων (Τύπος οικότοπου 8310, Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), βοηθώντας παράλληλα την επιβίωση της μοναδικής σπηλαιόβιας ζωής (δεκάδες ενδημικά είδη ασπόνδυλων που ζουν μόνο σε ένα ή λίγα σπήλαια της Ελλάδας).

Είναι η πρώτη πανελλαδική προσπάθεια για διαχείριση, προστασία και ανάδειξη νυχτερίδων, σπηλαίων και σπηλαιόβιας ζωής. Φιλοδοξεί να γίνει παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισής τους σε εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.lifegrecabat.eu/el

πτερυγονυχτερίδες

Εκτύπωση
Οκτ
03

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού γιορτάζει την «Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών 2019»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας, σας προσκαλεί στην Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών - Eurobirdwatch 2019 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019. Αναλυτικότερα και για τις δύο μέρες, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • 09:00 - 09:45: Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού, παρουσίαση και προβολή βίντεο και ενημερωτικού υλικού για την τοπική ορνιθοπανίδα και για τα μεταναστευτικά πουλιά.
 • 09:46 - 10:00: Κατασκευή ταΐστρας για τα πουλιά, για τοποθέτησή τους στο σχολείο.
 • 10:30 -11:30: Πεζοπορία σε μικρό μέρος του μονοπατιού Χιονοδρομικό Κέντρο – Καλάβρυτα, στην περιοχή Κάστρο – Αγ. Ιωάννης.
 • 11:30 -13:00: Παρατήρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια, ακουστική παρατήρηση με αναγνώριση ήχων των πουλιών και περιβαλλοντικά παιχνίδια και δραστηριότητες.

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διανέμεται πληροφοριακό υλικό του Φ.Δ.Χ.Β.

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, αποτελεί την πρώτη δράση παγκόσμιας εμβέλειας που διοργανώθηκε από τη BirdLife International και η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 9-10 Οκτωβρίου 1993 σε περισσότερες από 100 χώρες και πραγματοποιείται κάθε χρόνο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, καθώς και των περιοχών αναπαραγωγής τους, των ενδιάμεσων σταθμών στις μεταναστευτικές τους διαδρομές και των τόπων διαχείμασής τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Afisa Giorti_Poulion_2019_A3 Chelmos

Εκτύπωση
Σεπ
09

Μουσικό Φεστιβάλ Ζήρειας 2019

11ο Μουσικό Φεστιβάλ Ζήρειας (29-31 Αυγούστου 2019)

Στις 29, 30 και 31 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Χιονοδρομικού Κέντρου Ζήρειας το 11ο Μουσικό Φεστιβάλ Ζήρειας. Το φεστιβάλ συγκεντρώνει κάθε χρόνο πληθώρα κόσμου και εκτός από τα μουσικά γεγονότα διοργανώνει κι άλλες δραστηριότητες με σκοπό οι συμμετέχοντες να έρθουν πιο κοντά στη φύση, όπως ορειβασία, πεζοπορία, επίσκεψη στο σπήλαιο του Ερμή, αστροπαρατήρηση κ.α. Η διοργάνωση επίσης έχει έντονα ευαισθητοποιημένο χαρακτήρα όσον αφορά το περιβάλλον. Όλες οι δραστηριότητες σέβονται απόλυτα το χώρο, υπάρχει αυστηρή οδηγία για το άναμμα φωτιάς για την αποφυγή πυρκαγιών ενώ γίνεται ιδιαίτερη διαχείριση απορριμμάτων (zerowaste προσέγγιση, ανακύκλωση).

Οι εκπρόσωποι του ΦΔΧΒ επισκέφτηκαν το χώρο του φεστιβάλ την Παρασκευή 30 Αυγούστου και συνομίλησαν με τους διοργανωτές για την περιβαλλοντική αξία του χώρου και τις πρωτοβουλίες του φεστιβάλ με στόχο την προστασία του. Επίσης, δόθηκε έμφαση στις δράσεις για την ενημέρωση των συμμετεχόντων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τις περιοχές NATURA 2000 (μουσικοθεατρική παράσταση για την κομποστοποίηση, ενημερωτική ομιλία, ενημερωτικά φυλλάδια ΦΔΧΒ).

Το όρος Κυλλήνη (Ζήρεια) έχει χαρακτηριστεί περιοχή NATURA 2000 (GR2530001) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα(GR2530006) και από το Φεβρουάριο του 2018 εντάσσεται στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού- Βουραϊκού. Εντός των ορίων του μπορεί κανείς να συναντήσει μοναδικά είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς. Το Μουσικό Φεστιβάλ Ζήρειας είναι ένας θεσμός που σε συνεργασία με το ΦΔΧΒ μπορεί να αποτελέσει μια θαυμάσια αφορμή για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τις περιοχές NATURA2000.

φεστιβαλ ζζηρειας 2019

Εκτύπωση
Αυγ
26

Newsletter, Τεύχος 9 - Ιούνιος 2019

Δείτε το Newsletter -Τεύχος 9 (Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2019)

Εκτύπωση
Αυγ
06

Αξιολόγηση του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO στις 22-26 Ιουλίου 2019

«Αξιολόγηση του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO στις 22-26 Ιουλίου 2019»

   Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού που ανήκει στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO από το 2015, αξιολογήθηκε από εντεταλμένους αξιολογητές της UNESCO, την εβδομάδα από 22 έως 26 Ιουλίου 2019.

     Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στα 12 χρόνια λειτουργίας του, πέρα από τη σημαντική βασική αρμοδιότητα του για την παρακολούθηση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ντόπιων και επισκεπτών, έχει καταφέρει την ένταξη της προστατευόμενης περιοχής στα Γεωλογικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO», καθώς και στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πάρκων EUROPARC με την πιστοποίηση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό».

     Την πρώτη ημέρα, Δευτέρα 22 Ιουλίου το απόγευμα, στο Αρχοντικό της Παλαιολογίνας πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση υποδοχής των αξιολογητών, με σχετικές παρουσιάσεις των δράσεων του ΦΔ για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO, το διάστημα από την προηγούμενη αξιολόγηση, το 2015, έως σήμερα, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΦΔ, κ. Γρηγόρη Ιατρού, Ομότιμου Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Γ. Λαζουράς, ο Διευθυντής του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού και νεοεκλεγείς Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Αθ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και παλιό μέλος του ΔΣ του ΦΔ, κ. Γ. Αγγελόπουλος, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, οι Δασάρχες Αιγίου και Καλαβρύτων, μέλη του ΔΣ και εργαζόμενοι του ΦΔ και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι φορέων και Υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας. Τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις εντός του Εθνικού Πάρκου και Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού και συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών Φορέων και Υπηρεσιών της περιοχής, οι οποίοι αποτελούν και συνεργάτες του Γεωπάρκου, με κοινό σκοπό την προστασία, ανάδειξη και αναγνωρισιμότητα της περιοχής σε Παγκόσμιο Επίπεδο από την άποψη της γεω- και βιο- ποικιλότητας. Η συμβολή του κ. Γ. Ηλιόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας Στρωματογραφίας, σαν επίσημος επιστημονικός συνεργάτης του ΦΔ, καθώς και του Αρχιτέκτονα-Πολιτικού Μηχανικού, κ. Σ. Τσάκου, για τη νέα σήμανση των γεωτόπων του Γεωπάρκου, ήταν μεγάλη για όλο το διάστημα της αξιολόγησης.

     Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει 40 πλέον σημαντικούς Γεώτοπους, 10 εκ των οποίων ανήκουν στον Κατάλογο Γεωτόπων Εθνικής Σημασίας (οι γεώτοποι στο Φαράγγι Βουραϊκού, Σπήλαιο Λιμνών, Μέγα Σπήλαιο), δηλαδή γεωλογικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, αισθητική, εκπαιδευτική αξία αλλά και αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού καλύπτει έκταση 647 τ.χλμ. και το μεγαλύτερο κομμάτι του βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παρουσιάζει μια ξεχωριστή γεωλογική ιστορία, ενώ φιλοξενεί πολύ σημαντική βιοποικιλότητα, μοναδικά τοπία, σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και άρτιες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές υποδομές όπως το Σπήλαιο των Λιμνών, τις πηγές του Αροάνιου ποταμού στο Πλανητέρο, το Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού με τον μοναδικό οδοντωτό σιδηρόδρμο Διακοφτού – Καλαβρύτων, τη λίμνη Τσιβλού, τη λίμνη Δόξα, τις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Κέντρου Κλειτορίας - Ακράτας στην Κλειτορία, τις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου, το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος κλπ.

 

DSC01799c   DSC01802

DSC01803   DSC01807

DSC01878   DSC01923

ypourgeio