Εκτύπωση

Νομοθεσία-Κανονισμοί


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ:


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΥΑ /ΠΔ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΔ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΔΣ ΤΟΥ ΦΔ


Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού


ΚΥΑ 40390/1.10.09 ΦΕΚ

446/Δ/2-10-09

 

Τροποποίηση:

Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018)


1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (∆Σ): ΥΑ 45716/ΦΕΚ 1604 Β’ /21.11.05

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

ΥΑ 5719/ΦΕΚ

1604 Β’ /21.11.05

3. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: ΥΑ 45720/ΦΕΚ 1604 Β’ /21.11.05

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΥΑ 5718/ΦΕΚ

1604 Β’ /21.11.05


ΚΥΑ 125207/393/

ΦΕΚ 140 Β’ 11.2.03

 

Τροποποίηση: ΚΥΑ

126866/3017/ ΦΕΚ

1072 Β’ /1.8.03

ΥΑ 27651/4197/ΦΕΚ 1538 Β’/17.10.03

ΥΑ 44748/ΦΕΚ 76/15.11.06

 

Τροποποίηση:

ΥΑ 1925/11.12.07/

ΦΕΚ 542 ΥΟΔΔ /18.12.07

ΥΑ 451/26-1-2010 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 47/11-2-2010

 

Τροποποίηση:

ΥΑ 26009/30-6-2011 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 200/13-7-2011

 

Τροποποίηση:

ΥΑ 649/2-7-2015 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 521/16-7-2015


 

ypourgeio