Εκτύπωση

Προγράμματα παρακολούθησης


Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ξεκίνησε στις αρχές του 2010, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013", ένα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την Ελλάδα με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά τη λήξη του προγράμματος το 2015, η παρακολούθηση συνεχίζεται από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.

Σκοπός της υλοποίησης του έργου της Παρακολούθησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε, είναι η διερεύνηση της παρουσίας, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης:

1. όλων των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης,

2. του φυτικού είδους Globularia stygia Orph. exBoiss. του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντάται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης,

3. των υπόλοιπων σημαντικών στενότοπων και Ελληνικών ενδημικών φυτικών ειδών που απαντώνται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Polygala subuniflora Boiss. &Heldr., Alchemilla aroanica (Buser) Rothm., Campanula aizoon subsp. aizoides (Greuter) Fedorov, Campanula asperuloides (Boiss. &Orph.) Engler, Bolanthus chelmicus Phitos subsp. chelmicus, Dianthus mercurii Heldr., Lonicera alpigera L. subsp. hellenica (Boiss.) Kit Tan & Zielinski, Valeriana crinii Orph. ex Boiss. subsp. crinii, Corydalis blanda Schott subsp. oxelmannii Liden, Geocaryum divaricatum (Boiss. &Orph.) Engstrand, Cicer graecum Orph. ex Boiss., Silene conglomeratica Melzh., Ophrys diakoptensis Bayer, Peucedanum achaicum Halacsy),

4. των αμφιβίων και των ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος και όσων εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδημικά της Βαλκανικής χερσονήσου, Ελλάδας ή τοπικά ενδημικά, προστατευόμενα από διεθνείς συνθήκες ή την εθνική νομοθεσία), που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης,

5. των θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος και όσων εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδημικά της Βαλκανικής χερσονήσου, Ελλάδας ή τοπικά ενδημικά, προστατευόμενα από διεθνείς συνθήκες ή την εθνική νομοθεσία), που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης,

6. των ασπόνδυλων: λεπιδοπτέρων, κολεοπτέρων, οδοντογνάθων, ορθοπτέρων, ισοπόδων, αραχνίδιων και χερσαίων μαλακίων κοινοτικού ενδιαφέροντος και όσων εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδημικά της Βαλκανικής χερσονήσου, Ελλάδας ή τοπικά ενδημικά, προστατευόμενα από διεθνείς συνθήκες ή την εθνική νομοθεσία), που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης,

7. των ψαριών γλυκέων υδάτων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και όσων εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδημικά της Βαλκανικής χερσονήσου, Ελλάδας ή τοπικά ενδημικά, προστατευόμενα από διεθνείς συνθήκες ή την εθνική νομοθεσία), που απαντούν στην Περιοχή Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.

8. των ενδημικών, σπανίων και απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας και ιδιαιτέρως των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος της Οδηγίας 79/409/ΕΕ για την διατήρηση των άγριων πτηνών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού.

ypourgeio