Εκτύπωση

Μελέτες-Έργα διαχείρισης


Οι κυριότερες Μελέτες και Έργα που έχουν υλοποιηθεί για την Προστασία και Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού είναι τα εξής:


1. Διαχειριστικό Σχέδιο Προστατευόμενης Περιοχής Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

Γενικός σκοπός του Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού είναι η στο διηνεκές προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στις χερσαίες και υδάτινες περιοχές του συστήματος των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης «Όρος Χελμός και Ύδατα Στυγός» (GR2320002), «Φαράγγι Βουραϊκού» (GR2320003) και «Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων» (GR2320004), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σύμφωνα με το έργο «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001) και το έργο «Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» ( Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροβιοτόπων» (ΕΚΒΥ) και ΥΠΕΧΩΔΕ, Κακούρος, κ. άλ. 2004), που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία.

 

2. Καταγραφή χλωρίδας και τύπων οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού

Η καταγραφή της χλωρίδας και των τύπων οικοτόπων μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, είχε ως αποτέλεσμα την σωστή γνώση του προστατευταίου αντικειμένου του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού και αποτέλεσε το εργαλείο του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέσω της εφαρμογής τεκμηριωμένων μεθόδων αειφορικής διαχείρισης, αναπόσπαστο εργαλείο της οποίας είναι η παρακολούθηση (η οποία δεν αφορούσε το συγκεκριμένο σχέδιο αυτεπιστασίας, αλλά πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστά υποέργα με την ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού). Η δράση της καταγραφής της χλωρίδας και των τύπων οικοτόπων πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού σε συνεργασία με τον Ανάδοχο που προέκυψε από πρόχειρο διαγωνισμό, διαδικασία την οποία ανέλαβε επίσης το Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Γεωλόγος, Δασολόγος, Περιβαλλοντολόγος-Συντονιστής, Βιολόγος).

 

3. Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωποικιλότητας της περιοχής

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και έλεγχος της ποιότητας των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, με αποτέλεσμα την σωστή γνώση του προστατευτέου αντικειμένου του Φορέα Διαχείρισης. Το σημαντικότερο μέρος της εργασίας πεδίου που αφορούσε την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (επιφανειακά/υπόγεια νερά, πηγές ρύπανσης), έγινε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης (Περιβαλλοντολόγος, Γεωλόγος, Ειδικοί Δασικής Προστασίας) σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (544.430 στρέμματα), ενώ ο ανάδοχος ασχολήθηκε κυρίως με την ανάλυση της ποιότητας των υδάτων. Τα στοιχεία ενσωματώθηκαν στις ήδη υπάρχουσες υδρογεωλογικές μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν για την περιοχή (Υδρογεωλογική μελέτη Άνω Βουραϊκού Αχαΐας - Υπουργείο Γεωργίας 1974), Έρευνα-Αξιοποίησης υδατικών πόρων Νομού Αχαΐας (ΙΓΜΕ 2001) και τις επικαιροποίησαν, υποχρέωση που προκύπτει από την ΚΥΑ 40390/01-10-2009 (Φ.Ε.Κ. Δ΄ 446/02-10-2009). Επίσης, πραγματοποιήθηκε γεωλογική περιγραφή της περιοχής (με εξειδικευμένη αναφορά στα στοιχεία εκείνα με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον - γεωλογικά μνημεία), ανάλυση της αξίας των θέσεων αυτών (επιστημονική, περιβαλλοντική, εκπαιδευτική, οικονομική, τουριστική κ.λπ.), καθώς και ανάλυση του δυναμικού της περιοχής για την ανάπτυξη γεωτουριστικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια χαρακτηρισμού της περιοχής ως Γεωπάρκο αναγνωρισμένο από την Unesco. Δημιουργήθηκε επικαιροποιημένος γεωλογικός χάρτης σε ανάλυση 1:50.000, ενώ το επιστημονικό προσωπικό και οι Ειδικοί Δασικής Προστασίας, μετά την υλοποίηση της μελέτης απέκτησαν την εμπειρία και την τεχνογνωσία των αναλύσεων συγκεκριμένων παραμέτρων της ποιότητας υδάτων, με τον εξοπλισμό που έχει αποκτήσει ο Φ.Δ. κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και αυτόν που θα αποκτήσει την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

 

4. Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα προστασίας της Φύσης για τη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

Ενόψει της ακύρωσης της ΚΥΑ Χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού με την 808/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε σκόπιμη η υποστήριξη συμβουλών από ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και τον επαναπροσδιορισμό των ορίων των Ζωνών Προστασίας της Φύσης και των ζωνών ειδικών ρυθμίσεων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, για τη σύνταξη σχεδίου Π.Δ. Στο διάστημα εφαρμογής της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ο Φ.Δ. έχει αποκτήσει γνώση και εμπειρία για το κατά πόσον η εφαρμογή της ήταν επιτυχής, τις πτυχές της που δεν εφαρμόστηκαν και τα σημεία που εντοπίζονται τα μειονεκτήματα αλλά και τα πλεονεκτήματά της. Γνώμονας στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου θα εξακολουθεί να είναι, αφενός η κατά το δυνατόν καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και αφετέρου η θωράκιση του χαρακτήρα της προστατευόμενης περιοχής. Επίσης, το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα, σε συνεργασία με ανάδοχο και τον νομικό σύμβουλο, συνέταξε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, του απαραίτητου νομικού πλαισίου για την προστατευόμενη περιοχή.

 

5. Ειδική μελέτη Αειφόρου Βόσκησης & Βοσκοϊκανότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού

Προκηρύχθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών) και έχει προκύψει Ανάδοχος (αναμένεται συμβασιοποίηση στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο).

 

6. Ένταξη της Προστατευόμενης Περιοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων (EGN) και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων (GGN) υπό την στήριξη της UNESCO (2009) και αναγνώριση της περιοχής σε Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO (2015)

Για την παραμονή στο Δίκτυο της Π.Π. είναι απαραίτητες οι συνεχείς αξιολογήσεις από εντεταλμένους αξιολογητές της UNESCO. Τα Έξοδα μετακινήσεων στις συναντήσεις καλύπτονται από το Υποέργο της Αυτεπιστασίας. Περιλαμβάνονται δράσεις προώθησης εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.

 

7. Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Π.Π. και τα Γεωπάρκα

Η υλοποίηση πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας και αφορά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.


8. Σύστημα καταγραφής διαδρομών οχημάτων φορέα κατά τη φύλαξη. Συνεχής on line παρακολούθηση της φύλαξης του Εθνικού Πάρκου.

 

9. Δημιουργία της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης, με επικαιροποίηση δεδομένων και την διαρκή ενημέρωσή της.

 

10. Διάκριση παγκόσμιας εμβέλειας για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού. Πιστοποίηση για το βιώσιμο και αειφόρο τουρισμό.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος ΔΣ του Φ.Δ Χελμού-Βουραϊκού κ. Γρηγόρης Ιατρού, με τη Συντονίστρια Έργου κα. Ελένη Κουμούτσου και τον Βοηθό Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Νικόλαο Μαγκαφά, παρέλαβαν το βραβείο για τον Αειφόρο Τουρισμό, που σηματοδοτεί την ένταξη του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό». Η βράβευση έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβόυλιο στις Βρυξέλλες από την κα. Carol Ritchie, Διευθύντρια στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών (EUROPARC FEDERATION). Η πιστοποίηση για την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό», έχει πενταετή ισχύ (2016-2020). Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προβολή ολόκληρης της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο και Γεωπάρκο, αλλά και για την τοπική κοινωνία διασφαλίζοντας ότι ο τουρισμός θα συμβάλλει στην ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

ypourgeio