Εκτύπωση

Γνωμοδοτήσεις


Μία από τις κύριες αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 15 του Ν.2742/1999 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.3937/2011: "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις"), καθώς και άλλων θεμάτων, για τα οποία ζητείται η γνώμη του από τις αρμόδιες αρχές. Κάθε έργο και δραστηριότητα που υλοποιείται στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., οφείλει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του, το οποίο και αποφασίζει.

Συγκεκριμένα, ο Φ.Δ γνωμοδοτεί για :

  1. Τα επιτρεπόμενα έργα για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση
  2. Την εκτέλεση των διαχειριστικών έργων και την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης, προστασίας, διατήρησης, βελτίωσης και ανάδειξης ειδών και ενδιαιτημάτων της περιοχής
  3. Τις δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστασίας και τη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων
  4. Την κατασκευή έργων βελτίωσης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών και μεταφορών
  5. Την εγκατάσταση και λειτουργία νέων βιομηχανικών μονάδων
  6. Τη διαχειριστική μελέτη αμμοληψιών
  7. Την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων, έργων για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των παρακείμενων χειμάρρων κ.ά.
  8. Την εκτέλεση έργων συντήρησης και αποκατάστασης της ροής των ποταμών
  9. Τις επεκτάσεις οικισμών στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας
  10. Την επιστημονική έρευνα και τις τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις εντός των ορίων της Α΄και Β΄ ζώνης.

Η παροχή γνωμοδότησης από το Φορέα Διαχείρισης αποτελεί αρμοδιότητα εξέχουσας σημασίας για την ορθή διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Με τις γνωμοδοτήσεις μπορεί να αποτραπούν μη επιτρεπτές και μη αντιστρεπτές δραστηριότητες που βλάπτουν και υποβαθμίζουν την προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, μπορεί να επιβληθούν επιπλέον περιβαλλοντικοί όροι σε επιτρεπτές και συμβατές με το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής δραστηριότητες.

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Φορέα Διαχείρισης για την παροχή γνωμοδοτήσεων, πραγματοποιεί αυτοψία στην περιοχή του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας, προκειμένου να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση ως προς τις επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου με βάση την εμπειρία και τα στοιχεία που έχει ο Φορέας Διαχείρισης για τα είδη και τους οικοτόπους της περιοχής και στη συνέχεια συντάσσει μία θετική ή αρνητική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση.

ypourgeio