Εκτύπωση

Γεωλογία

Ορεινός όγκος Παναχαϊκού

Ανήκει στη γεωτεκτονική ενότητα Ωλονού - Πίνδου και αποτελείται από κυρίως από φλύσχη, ψαμμιτικά κυρίως και σπανιότερα μαργαϊκά στρώματα, λεπτοπλακώδεις πελαγικούς ασβεστόλιθους, ραδιολαρίτες κίτρινου, κόκκινου και πράσινου χρώματος με συχνές παρεμβολές πυριτικών και γεωδών αργίλων (Μαιστρίχτιο-Παλαιόκαινο). Οι βόρειες και νοτιοανατολικές πλαγιές του Παναχαϊκού όρους στη Β. Πελοπόννησο καλύπτονται από Πλειο - Πλειστοκαινικά λιμναία, θαλάσσια/ λιμνοθαλάσσια και ποτάμια ιζήματα από μάργες, αργίλους , αδρομερείς άμμους, λεπτόκοκκους ψαμμίτες και κροκαλοπαγή.

Ορεινός όγκος Ερύμανθου

Ο Ερύμανθος γεωτεκτονικάανήκει στη ενότητα Ωλονού-Πίνδου, ενώ ένα τμήμα του που συμπεριλαμβάνεται στην δυτική πλευρά του ανήκει στην ενότητα Γαβρόβου-Τριπόλεως. Hζώνη Ωλονού-Πίνδου περιλαμβάνει τον φλύσχη με εναλλαγή πάγκων ψαμμιτών και ψαμμιτικών ιλυόλιθων μεγάλου πάχους (Ηώκαινο), στρώματα μεταβάσεως πλακωδών ασβεστόλιθων, ασβεστομαργαϊκών υλικών , ψαμμιτών και λατυποπαγών ασβεστόλιθων (Μαιστρίχτιο-Παλαιόκαινο), πλακώδεις ασβεστόλιθοι (Σενώνιο), ιλιόλυθοι ερυθροί και «πρώτος φλύσχης» (Κρητιδικό), ιλυόλιθοι του Καστελίου και ραδιολαρίτες (Ιουρασικό), ασβεστόλιθοι Δρυμού (Ανώτερο Τριαδικό) και η κλαστική σειρά Πριολίθου με ιλυόλιθους και ψαμμίτες (Κάρνιο) . Hζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεως περιλαμβάνει τον φλύσχη με ακανόνιστες εναλλαγές λεπτόκοκκων ψαμμιτών και πράσινων ιλυόλιθων και φακούς κροκαλοπαγών με κροκάλες ασβεστόλιθων (Ανώτερο Ηώκαινο-Ολιγόκαινο), στρώματα μεταβάσεως προς τον φλύσχη με βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους (Λουτήσιο-Πριαμπόνιο) και τέλος μία ανεστραμμένη ασβεστολιθική σειρά μέσα στην κοιλάδα του Αλεποχωρίου (Παλαιόκαινο).

Ορεινός όγκος Μπάρμπα και Κλωκού

Ο Ορεινός όγκος Μπάρμπα και Κλωκού γεωλογικά ανήκει στη ενότητα Ωλονού-Πίνδου. Συναντούμε πλακώδεις ασβεστόλιθους ανοικτού γκρί, τεφρού και βυσσινέρυθρου χρώματος (Ανώτερου Κρητιδικού) και ραδιολαρίτες με εναλλαγές ερυθρών, πράσινων πηλιτών και κερατολίθων (Ανώτερο Ιουρασικό-Κατώτερο Κρητιδικό). Πλησίον των Ραδιολαριτών έχουμε συχνά εμφάνιση του φλύσχη με εναλλαγές στρωμάτων ψαμμιτών και μαργών ( Παλαιόκαινο – Ηώκαινο). Τέλος στον Κλωκόεμφανίζονται και συμπαγή στρώματα κροκαλοπαγών με παρεμβολές στρώσεων πηλών (Πλειόκαινο) .

Ορεινός όγκος Κυλλήνης

Στον ορεινό όγκο της Κυλλήνης ή Ζήρειας έχουμε εμφανίσεις πετρωμάτων της ενότητας Ωλονού - Πίνδου και της ενότητας Γαβρόβου - Τριπόλεως καθώς και την μεταμορφωμένη σειρά της Ζαρούχλας(ενότητα Φυλλιτών – Χαλαζιτών) και των εκρηξιγενών πετρωμάτων στο δυτικό και νότιο τμήμα του με απροσδιόριστη ηλικία. Ο σχηματισμός της Γκούρας αποτελείται από εναλλαγές γαλαζόμαυρων ασβεστόλιθων και σκοτεινών ασβεστόλιθων. Τα εκρηξιγενή πετρώματα κυρίως στο νότιο τμήμα είναι πρασινίτες και οι οποίοιεναλλάσσονται με μαύρους σχιστόλιθους. Μεγάλη έκταση προς το κέντρο του ορεινού όγκου καλύπτουν οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι της ενότητας Ωλονού Πίνδου ερυθρού ή λευκού χρώματος (Κονιάσιο Μαιστρίχτιο). Βόρεια και ανατολικά υπάρχουν κροκαλοπαγή (Πλειόκαινο). Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση ογκόλιθων από 1 χιλ. μέχρι 100 μέτρα που προέρχονται από πετρώματα των δύο ζωνών καθώς και από τα εκρηξιγενή. Η ενότητα της Τρίπολης χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μαύρων ή τεφρών ασβεστόλιθων (Κενομάνιο) και ασβεστόλιθοι – δολομίτες (Α. Τριαδικό- Κ. Κρητιδικό).

Ορεινός όγκος Χελμού

Στον ορεινό όγκο Χελμού όπως και στον Ερύμανθο και την Ζήρεια συναντάμε πετρώματα και των δύο ενοτήτων δηλαδή της ενότητας Ωλονού - Πίνδου και της ενότητας Γαβρόβου - Τριπόλεως. Η ενότητα Γαβρόβου-Τριπόλεως, η οποία κυρίως αναπτύσσεται με την μορφή τεκτονικού παραθύρου,   όπου μαζί με τη φυλλιτική σειρά, αποτελεί και το αυτόχθονο υπόβαθροκαι αποτελείται από το φλύσχη με ακανόνιστες εναλλαγές στρώσεων ψαμμιτών και πράσινων ιλυόλιθων (Ηώκαινο) στρώματα μετάβασης προς φλύσχη με βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγή. Ακολουθούν άσπροι δολομίτες και ασβεστόλιθοι παχυστρωματώδεις (Κρητιδικό).Σαν υπόβαθρο της ζώνης, αναφέρονται ταμεταμορφωμένα πετρώματα της ενότηταςτων Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Η ενότητα Ωλονού - Πίνδου περιλαμβάνει τον φλύσχη με ψαμμίτες, ψαμμιτικούς ιλυόλιθους (Ηώκαινο), λεπτοστρωματώδεις πλακώδεις ασβεστόλιθους (Μαιστρίχτιο) και ραδιολαρίτες (Ιουρασικό).

ypourgeio