Εκτύπωση

Σχέδιο Φύλαξης

Το Σχέδιο Φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού έχει επικυρωθεί με την υπ΄ αριθμ.  2/21-10-2011 απόφαση της 7ης/2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού και έχει σταλεί στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για έγκριση. Σε συνέχεια της έγκρισης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.