Εκτύπωση

Σκοπός φύλαξης

Σύμφωνα με τον Ν. 2742/07-10-1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 207/07-10-1999) άρθρο 15, παρ. δ΄, που γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες που υπάγονται στους φορείς διαχείρισης, σε ότι αφορά την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης συνοψίζεται στα ακόλουθα:
« … επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτόν, οι φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 για τις περιοχές ευθύνης τους. Για τον ίδιο σκοπό, οι Φορείς διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών τα αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής.»