Εκτύπωση

Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. 2007-2013

Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. 2007-2013

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" είναι ένα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ξεκίνησε αρχές του 2010 και λήγει στο τέλος του 2015. Η εγκεκριμένη πράξη με τίτλο "Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ με την υπ. αριθ. 182929/20-10-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τμήμα του Άξονα Προτεραιότητας 9 "Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας". Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ. 175203/28-12-2011 Απόφαση που αφορά την 1η Τροποποίηση της ανωτέρω Πράξης, με Τίτλο «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού», το Υποέργο 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο της Αυτεπιστασίας, το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 175211/28-12-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Συνολικά στο έργο περιλαμβάνονται 3 υποέργα τελικού προϋπολογισμού 3.142.502,45 € και αφορούν δράσεις επιστημονικής καταγραφής και παρακολούθησης (monitoring) των ειδών χλωρίδας, τύπων οικοτόπων, πανίδας και ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, δράσεις φύλαξης και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού μέσα από το σχέδιο αυτεπιστασίας του, την υλοποίησης μελετών διαχειριστικού σχεδίου και βοσκοϊκανότητας, καθώς και την επικαιροποίηση της ΕΠΜ Χελμού-Βουραϊκού στην βάση των νέων δεδομένων ενόψει μετατροπής της ΚΥΑ χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου σε ΠΔ:
1. Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
2. Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε.
3. Ειδική μελέτη αειφόρου βόσκησης και βοσκοϊκανότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκου